Oppilaan opas

1 Ilmoittautuminen tunneille

 • Tanssikoulun tunneille ilmoittaudutaan Hobiver- järjestelmän kautta.
 • Syksyllä ilmoittaudutaan tunneille koko lukuvuodeksi. Keväällä ilmoittaudutaan vapautuville paikoille tai uusiin perustettaviin ryhmiin.
 • Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Ilmoittautuminen on sitova kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti
 • Ilmoittautumisen tehtyään asiakas hyväksyy, että lasku tanssitunnista erääntyy maksettavaksi ja maksua ei palauteta, mikäli oppilas haluaa lopettaa kesken kauden.
 • Alle 18-vuotiaan lapsen ilmoittautuminen tulee olla huoltajan tekemä.

1.1 Ilmoittautumismaksu ja kokeileminen

 • Jokainen perusopetuksen asiakas maksaa ilmoittautumisen yhteydessä 30€ ilmoittautumismaksun. Tämä maksu kattaa oppilaan kirjaamisen oppilasrekisteriin sekä kahden ensimmäisen viikon aikana käydyt kokeilukerrat niillä tunneilla, joille oppilas on ilmoittautunut. Oppilas voi ilmoittautua kokeilemaan useampaa tuntia samalla 30€ ilmoittautumismaksulla. Ilmoittautumismaksua ei palauteta.
 • Jos asiakas on ilmoittautunut lastentanssin tunneille (lastentanssi 3-4v tai 5-6v) ilmoittautumismaksu on vain 10€ ja kattaa ensimmäisen kokeilukerran.
 • Huom! Ilmoittautuminen ryhmiin ja paikan varaus astuu voimaan vasta kun ilmoittautumismaksu on maksettu!
 • Jos oppilas ei kahden viikon jälkeen halua jatkaa valitsemassaan ryhmässä, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen toimisto@kuopiontanssistudio.fi. 14 vrk:n kuluessa kokeilukertojen aloittamisesta.
 • Mikäli oppilaspaikkaa ei peruta kirjallisesti, lukukausimaksu laskutetaan normaalisti.
 • Jos oppilas haluaa jäädä valitsemiinsa ryhmiin, 30€ ilmoittautumismaksu vähennetään sen lukukauden lukukausimaksun loppusummasta, jolloin ilmoittautuminen on tehty.

2 Lukukausimaksu

 • Tanssikoulun tunnit jakaantuvat syys- ja kevätlukukauteen. Lukukausien kesto on keskimäärin 14-18 viikkoa. Tämän lisäksi lukukauteen kuuluu joulu- ja kevätnäytös, joka järjestetään mahdollisuuksien mukaan vuosittain.
 • Lukukausimaksu määrittyy valittujen viikkotuntien yhteenlasketun keston mukaan. Esimerkiksi jos oppilas valitsee kaksi 60min viikkotuntia, on lukukausimaksu 120min/vko.
 • Laskutus tapahtuu joko sähköpostilaskulla tai kirjeitse. Laskutustapa valitaan ilmoittautumisen yhteydessä. Kirjelaskuista peritään laskutuslisä.
 • Huomioithan, että sähköpostiin tuleva lasku tulee avata kokonaan, että järjestelmä tunnistaa sen saapuneeksi perille. Muussa tapauksessa järjestelmä lähettää automaattisia muistutuksia, vaikka lasku olisi jo maksettu.
 • Oppilasmaksu tulee suorittaa eräpäivään mennessä. Maksumuistutuksesta peritään laskutuslisä ja viivästyskorko. Mikäli oppilasmaksua ei ole suoritettu, on Kuopion Tanssistudiolla oikeus evätä oppilaan osallistuminen opetukseen.
 • Katselmus- ja kilpailumatkat ovat oppilaille omakustanteisia.
 • Kuopion Tanssistudiolla on oikeus opettaja- ja tuntimuutoksiin.

2.1 Erissä maksaminen

 • Lukukausimaksun voi maksaa erissä valitsemalla erien määrä ilmoittautuessa. Eriä voi olla maksimissaan neljä. Eriin jakamisesta peritään pieni lisämaksu. Asiakkaan tulee kuitenkin huomioida, että erissä maksaminen edellyttää maksujen hoitamista eräpäivien puitteissa. Mikäli asiakas on toistuvasti myöhässä maksujen suorittamisessa, voidaan asiakkaalta evätä oikeus erissä maksamiseen.

2.2 Maksaminen kertamaksulla

Kertamaksu-mahdollisuus koskee vain tiettyjä tunteja. Nämä tunnit ovat:

 • Lastentanssi 3-4v-🡪 11€/krt
 • Lastentanssi 5-6v.-🡪 13€/krt
 • Nykyjazz aikuiset jatko 🡪20€/krt
 • Jazz aikuiset jatko🡪 20€/krt
 • Pilates -60min 17€/krt  Pilates 45min 15€/krt
 • FasciaMethod 15€/krt
 • Barre 15€/krt

Kertamaksut laskutetaan erikseen kauden päätteeksi ja niistäkin vähennetään maksettu ilmoittautumismaksu.

2.3 Muut maksutavat

Tanssikoulun tunteja voi maksaa myös työnantajan myöntämillä liikuntaetuseteleillä.
Tanssistudio hyväksyy seuraavat setelit/maksutavat:

 • Smartum liikunta ja kulttuuriseteli, Smartum-saldo
 • E-passi
 • Edenred-mobiilimaksu
 • Eazybreak

Nämä maksutavat ovat siis asiakkaan henkilökohtaisia. Niillä ei voi maksaa lapsen harrastusta. Niitä ei myöskään voida hyvittää, mikäli tunneilla käyminen keskeytyy. Mikäli asiakas haluaa käyttää em. maksutapoja, se tulee mainita ilmoittautumisessa.

3 Tuntien toteutuminen

 • Tanssikoulu määrittelee vuosittain ryhmiin kannattavuusrajan, jonka perusteelle ryhmä perustetaan. Yleensä kannattavuusraja on n. 8 oppilasta. Joissakin poikkeustapauksissa ryhmä voidaan perustaa, vaikka oppilasmäärä jää alle kannattavuusrajan.
 • Mikäli oppilas on ilmoittautunut sellaiseen /sellaisiin ryhmiin joita ei saada alkamaan, ilmoittautumismaksu palautetaan. Tämä sääntö pätee siinä tapauksessa, että yhtään tuntia ei ole ryhmälle pidetty.
 • Joskus joudumme yhdistämään ryhmiä kannattavuusrajan saavuttamiseksi. Jos yhdistämisen takia tunnin ajankohta muuttuu sellaiseksi, että se ei ole asiakkaalle sopiva, tunnille osallistumisen voi perua. Peruminen tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen toimisto@kuopiontanssistudio.fi viikon kuluessa ryhmien yhdistämisestä.

3.1 Poissaolot ja tuntien korvaaminen

 • Tanssioppilaiden tulee välttää turhia poissaoloja tanssitunneilta. Poissaolot vaikuttavat opinnoissa etenemiseen sekä koko ryhmän toimintaa silloin kun esityksiä harjoitellaan. Jos kuitenkin joudut olemaan poissa, tulee poissaolosta ilmoittaa ryhmän opettajalle.
 • Kun poissaolosta on ilmoitettu asianmukaisesti, voi tunnin korvata jollakin vastaavan tasoisella/pituisella tunnilla saman lukukauden kuluessa. Seuraavan lukukauden puolelle siirtyvistä korvauskerroista tulee sopia erikseen.
 • Jos oppilaalle kertyy poissaoloja yli kolmasosa tuntien kokonaismäärästä, voi opettaja harkintansa mukaan päättää, voiko kyseinen oppilas osallistua näytösesitykseen. Liialliset poissaolot vaikuttavat myös opintomerkintöjen saamiseen.

3.2 Loma-ajat ja päivät, jolloin opetusta ei järjestetä

Tanssikoulu toimintavuoteen sisältyy seuraavat loma-ajat, jolloin opetusta ei järjestetä:

 • Syysloma : viikko 42
 • Joululoma : riippuu lukukauden aloitusajasta, ilmoitetaan vuosittain erikseen
 • Hiihtoloma: viikko 10

Pyhäpäivinä, jotka ovat lakisääteisiä vapaapäiviä, ei tunteja pidetä:

 • Pyhäinpäivä (marraskuun ensimmäinen lauantai)
 • Itsenäisyyspäivä 6.12
 • Loppiainen 6.1.
 • Pääsiäinen
 • Vappu 1.5
 • Helatorstai

Näille päiville sattuvia tanssitunteja ei pääsääntöisesti korvata erikseen. Joskus poikkeustapauksessa voidaan yksittäisen ryhmän kanssa sopia tunti pidettäväksi em. päivinä. tai menetetty tunti korvattavaksi, mikäli samalle ryhmälle on osunut useampi pyhäpäivästä aiheutunut tuntimenetys.

3.3 Muutokset tuntivalinnoissa

Mikäli oppilas haluaa vaihtaa ryhmää, hänen täytyy ensisijaisesti keskustella asiasta ryhmän opettajan kanssa. Tasolta toiselle siirtymisestä päättää aina opettaja! Kesken lukukauden ei lajia voi vaihtaa, vaan muutos lajivalintaan tehdään aina lukukauden vaihtuessa. Kun ryhmämuutos tapahtuu, täytyy oppilaan ilmoittaa muutoksesta toimistoon elina@kuopiontanssistudio.fi , jotta oppilasrekisteri ja laskutus pysyvät ajan tasalla.

3.4 Oppilaspaikan irtisanominen

Jos oppilas haluaa omasta halustaan lopettaa kesken kauden, ei oppilasmaksua palauteta. Myös lukukausimaksun maksamattomat erät maksetaan eräpäivään mennessä. Tunneilla lopettamisesta tulee aina ilmoittaa tunnin ja toimistoon osoitteeseen toimisto@kuopiontanssistudio.fi

Mikäli oppilas haluaa lopettaa syyskauden loppuun, tulee oppilaspaikka irtisanoa kirjallisesti 15. 12 mennessä. Irtisanomisilmoituksen lähetetään osoitteeseen toimisto@kuopiontanssistudio.fi.

Irtisanominen määräaikaan mennessä on äärimmäisen tärkeää, jotta koululla tiedetään, mihin ryhmiin voidaan keväällä ottaa uusia oppilaita. Mikäli oppilaspaikkaa ei irtisanota asianmukaisesti, koulu laskuttaa asiakkaalta 50€ peruutusmaksun.

3.5 Lukukausimaksun hyvittäminen sairastapauksessa

Jos oppilas sairastuu/loukkaa itsensä kesken lukukauden siinä määrin,ettei voi jatkaa tanssitunneilla, voidaan jäljellä olevan kauden osuus lukukausimaksusta palauttaa lääkärintodistusta vastaan. Lääkärintodistus tulee toimittaa kahden viikon kuluessa tapaturman sattumisesta.

3.6 Vakuutus

Tanssikoulun oppilaita ei vakuuteta tanssikoulun toimesta. Suosittelemme vanhempia sisällyttämään oppilaan harrastamisen perheen vakuutuksiin.

3.7 Opetuksen estyminen

Mikäli opetusta ei pystytä järjestämään tanssikoulusta riippumattomista syistä (force majeure, esim. tiloissa tapahtunut vahinko, viranomaismääräys, tautiepidemia tms.) ja este jatkuu 15vrk tai enemmän, tanssikoululla on oikeus antaa opetusta etäopetuksena. Tällöin oppilasmaksut peritään normaalisti.

Jos yllä mainittu este kestää enintään 14vrk, voi oppilas korvata pitämättä jääneet tunnit tanssikoulun muilla tunneilla.

3.8 Osallistuminen etäopetukseen

Mikäli oppilaalla ei ole valmiuksia osallistua etäopetukseen, siitä tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä. Tällöin oppilaalla on oikeus korvata etäopetusjaksoa vastaavat tunnit kontaktiopetuksessa myöhempänä ajankohtana.

4 Todistukset

Oppilas saa pyydettäessä todistuksen opinnoista. Toimitusaika on yksi viikko. Laajan oppimäärän perus- ja syventävien opintojen todistukset jaetaan erikseen lukuvuoden lopussa.

5 Tiedottaminen

Kuopion Tanssistudion toiminnasta tiedotetaan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, koulun ilmoitustaululla, sähköpostitse sekä oppilaille jaettavilla tiedotteilla. Tuntiperuutustapauksissa tiedotetaan ensi-sijaisesti sähköpostilla ja tekstiviestillä. Asiakas on itse vastuussa omien yhteystietojensa ajantasaisuudesta koulun rekistereissä ja roskapostin tarkistamisesta.

6 Unohdetut tavarat

Kuopion Tanssistudio ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista. Arvotavarat tulee ottaa mukaan tanssisaliin, ei jättää pukuhuoneeseen.

7 Kuvien käyttö

Kuopion Tanssistudio kuvaa oppilaita tanssitunneilla, esityksissä ja katselmuksissa. Kuopion Tanssistudiolla on oikeus käyttää kuvamateriaalia opetustarkoituksessa, markkinoinnissa sekä verkkosivuilla. Oppilaiden nimiä ei julkaista ja oppilaat esitetään kuvissa aina myönteisessä valossa.